Privacybeleid

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Privacyverklaring Rijschool Nolten

Rijschool Nolten, gevestigd aan Paulus Potterstraat 16, 6445 ED Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijschool Nolten
Paulus Potterstraat 16
6445 ED Brunssum
06-50 254 459

8.1  Doel van het Privacybeleid
Rijschool Nolten hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

8.2  Toestemming
De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om (persoons)gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

8.3  Gegevens die wij verzamelen

  • Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.
  • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken, zoals het nummer van uw bankrekening.

8.4  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Rijschool Nolten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzorgen van uw rijopleiding
  • Het aanvragen van uw theorie examen, tussentijdse toets of examens bij het CBR
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
  • Rijschool Nolten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

8.5  Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

8.6  Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Nolten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Nolten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.7  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Nolten en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolnolten.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Rijschool Nolten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.8  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool Nolten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rijschoolnolten.nl